Goan Varta News Ad

13-12-2020

काल दोन-दोन हजार घेतले तेव्हा मतदानावर बहिष्कार घातल्याची आठवण तरी करून द्यायचीस!