Goan Varta News Ad

31-01-2021

मला वाटतं ‘रद्द’ हा शब्द ‘एक काॅल अंतरा’पेक्षा जवळ आहे.